رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرد

استعفای مذکور در حالی صورت گرفته که بورس شرایط پرنوسانی را سپری می کند و در روزهای اخیر سهامداران خرد و زیاندیده بارها دست به تجمع زده اند.

قالیباف اصل در نامه استعفای خود یادآوری کرده که او یک بار دیگر در روز چهارم آذرماه ماه نیز استعفا داده بود.