سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

به ۳۵ میلیون نفر به صورت ماهانه ۱۸۳ هزار تومان، به ۲۳ میلیون نفر ماهانه ۱۳۶ هزار تومان و به ۲۰ میلیون نفر هم ماهانه ۹۱ هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد.

۱۹ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و بهزیستی برای پرداخت مستمری ۱۰ میلیون مددجو قرار داده خواهد شد تا علاوه بر یارانه، این مستمری را هم به صورت ماهانه پرداخت کنند.