اتفاقی که سالهاست در شهرداری رشت رقم نخورده بود

پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز یک روز جلوتر از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی حقوق خود را دریافت کردند.

سید محمد احمدی شهردار رشت که یکی از دغدغه‌هایش یکسان‌سازی تاریخ پرداخت حقوق پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز با پرسنل شهرداری رشت بود بالاخره به وعده‌های پیشینیان، تحقق بخشید و امروز پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز حقوق خود را نه تنها همزمان بلکه یک روز زودتر از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری دریافت کردند.

پیش از این همواره پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز با تاخیر بسیار زیاد نسبت به پرسنل شهرداری رشت که گاها به چندین ماه هم می‌رسید، حقوق خود را دریافت می‌کردند و این مساله باعث نارضایتی و احساس ناعدالتی بین آن‌ها می‌شد.