مرادی، کارشناس حقوق بانکی:

افراد فاقد دسته‌چک می‌توانند از مرداد ۱۴۰۰ چک موردی دریافت و صادر کنند. این افراد می‌توانند ۵ بار در سال و هر بار دو چک موردی از شعب دریافت نمایند.